Privacy beleid van PortiSkills met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens

PortiSkills, merknaam van Skilliant CVBA, Spoorwegstraat 14 – 8200 Brugge, neemt de bescherming van de persoonsgegevens van haar cursisten, klanten, gebruikers van de website en info-aanvragers ernstig.

We gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Hieronder kan u lezen hoe we omgaan met uw privacy. 

Door u in te schrijven voor een opleiding, door gebruik te maken van onze website of door een infoaanvraag betreffende een opleiding of één van onze diensten in te dienen, wordt u geacht dit privacy beleid te hebben gelezen, het te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat over informatie die direct over iemand gaat of die naar een bepaalde persoon te herleiden is.

U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u contact met ons hebt, bijvoorbeeld bij info-aanvragen of door inschrijving op onze nieuwsbrief. 

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt, zowel op papieren invulformulieren als elektronisch via de website of per mail. Het gaat om uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Voor bepaalde gecertificeerde opleidingen ook uw rijksregisternummer, voor uitwisseling met de Vlaamse Overheid, op basis van Vlaamse wetgeving (zie ook verder punt 4.). Maar ook het IP-adres van uw computer of betaalgegevens bij inschrijving. 

Bij een informatie aanvraag vragen we minimale gegevens op om contact met u op te nemen teneinde de gevraagde inlichtingen te kunnen verstrekken.

Bij een inschrijving vragen we minimale gegevens om uw inschrijving te kunnen verwerken, zowel administratief, financieel (betaling van de factuur) als organisatorisch.

We vragen ook of we u nadien mogen contacteren om u te kunnen informeren over onze activiteiten.

De gegevens die wij verzamelen, verwerken wij voor onze administratie, het klantenbeheer, het leveren van diensten die u bestelt of waarvoor u zich inschrijft, de promotie van andere producten en diensten van PortiSkills. 

Zo gebruiken wij uw persoonsgegevens:

 • ­ In het kader van de voorbereiding of uitvoering van uw inschrijving voor een opleiding en de verdere klantrelatie;
 • ­ Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; 
 • ­ In het kader van de uitvoering van een contract, bijvoorbeeld met uw werkgever;
 • ­ Om u te informeren of nieuwsbrieven te sturen m.b.t. nieuwe opleidingen, evenementen en initiatieven van onze groep.

We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Met derden bedoelen wij andere ondernemingen die geen deel uitmaken van onze groep. 

De persoonsgegevens die u ons meedeelt, worden opgenomen en verwerkt in de databestanden van Skilliant CVBA, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge, die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor andere vennootschappen en dochterbedrijven die deel uitmaken van onze Groep, zoals Syntra West, Syntra Consult, Toegepast Vormingscentrum, SBM en Portilog. 

PotiSkills organiseert ook een aantal erkende, gecertificeerde opleidingen. Met het oog op de officiële attesteringen en getuigschriften en in het kader van door de Vlaamse Overheid opgelegde wettelijke voorschriften delen we in dit geval uw gegevens met de bevoegde externe overheidsinstanties.

Bij niet-betaling van een factuur, ondanks aanmaningen, kan de factuur samen met de nodige (persoons)gegevens worden overgemaakt aan een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder, om ze via de gerechtelijke weg te innen.

We doen grote inspanningen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen 

Al onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens en hebben een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend. 

We slaan uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook.

Voor de beveiliging van uw gegevens hebben wij opgeleide personen in dienst die op de naleving van de wetgeving toezien en anderen die instaan voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen. 

Bovendien gebruiken wij allerlei algemeen aanvaarde technische maatregelen en technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Moest er zich een gegevenslek voordoen met gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u als klant persoonlijk verwittigd volgens de door de wet voorziene procedure.

Dat hangt ervan af… Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. 

Bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (boekhoudkundige en fiscale). Of uit juridische noodzaak om bepaalde gegevens te bewaren, bijvoorbeeld diploma’s en getuigschriften, tot lang na de beëindiging van uw opleiding. Deze gearchiveerde gegevens zijn slechts beperkt toegankelijk. 

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

Bepaalde gegevens kunnen gedurende een periode worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe opleidingen en promoties, tenzij jeuvolgens de hierna beschreven procedure aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

1. U hebt recht op inzage over de gegevens die we over je verzamelen

Wil jeuinzage in de gegevens die we over u verwerkt hebben, laat het ons dan weten per mail. Eerst zullen we u zelf opnieuw contacteren om uw identiteit te bewijzen. Vervolgens bezorgen we u dan binnen de 30 dagen een overzicht geven van uw gegevens. 

2. U hebt recht op aanpassing

Mert u dat er fouten of onvolledigheden staan in de gegevens die we over u verwerkt hebben, dan kan u gebruik maken van uw ‘Recht op correctie’. Het volstaat ons dit per mail te laten weten. Eerst zullen we u zelf opnieuw contacteren om uw identiteit te bewijzen. Vervolgens doen we dan binnen de 30 dagen de nodige aanpassingen en bezorgen we u hiervan een overzicht.

3. U hebt recht om uw voorkeuren aan te passen

We houden u regelmatig op de hoogte van nieuwe opleidingen via nieuwsbrieven of per mail. Wil u dit liever niet? Onder elke nieuwsbrief en e-mail staat een link waarmee u zich direct kan afmelden of uw voorkeuren aanpassen.

4. U hebt recht op schrapping

Went u volledig uit onze databestanden te worden geschrapt? Dan kan u ons een mail sturen en zorgen wij ervoor dat uw gegevens volledig gewist  (als u nooit bij ons ingeschreven bent geweest voor een opleiding) of gearchiveerd (als u wel ingeschreven was voor een opleiding, om in dat geval te voldoen aan boekhoudkundige en wettelijke voorschriften).

5. U hebt recht op verzet

U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wanneer noodzakelijk voor het uitvoeren van uw inschrijving voor een opleiding) of tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden. 

6. U hebt recht een klacht in te dienen

Indien u van oordeel bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens  geschonden zijn, kan u klacht indienen bij de Privacycommissie.

7. Bij wie kan u uw rechten uitoefenen of uw vragen stellen over ons privacy beleid?

U kan steeds via mail terecht bij onze verantwoordelijke via privacy@portiskills.be

 • Portiskills® is een geregistreerde merknaam van Skilliant.
 • Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
 • De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de factuurdatum en uiterlijk een week vóór de startdatum van de opleiding, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij inschrijving in de week vóór de startdatum van de opleiding, is de factuur onmiddellijk betaalbaar en is annuleren op dat ogenblik niet meer mogelijk voor deze opleiding. Het gebruik van KMO-portefeuille of opleidingscheques ontslaat de cursist niet van tijdige betaling van de factuur. 
 • Annuleren dient schriftelijk te gebeuren per e-mail t.a.v. de contactpersoon die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) en is slechts kosteloos mogelijk tot één week vóór de startdatum van de opleiding. Vanaf één week voor aanvang van de cursus is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd. U kan zich echter kosteloos laten vervangen, in dezelfde opleiding en vóór aanvang, door een andere deelnemer.
 • Niet-betaling van de factuur en/of niet-aanwezigheid in de cursus (zonder schriftelijke annulatie een week vooraf) worden niet aanvaard als een geldige annulatie.
 • Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 55 €. Onverschuldigde bedragen worden op eenvoudig verzoek terugbetaald.
 • Overmacht: In geval een opleiding of sessie(s) niet kan/kunnen doorgaan omwille van overmacht (onvoorzienbare en onvermijdbare omstandigheden, die niet te wijten zijn aan Portiskills en die het onmogelijk maken om haar verplichtingen na te komen, bvb. natuurramp, staking, blokkade, opstand, epidemie/pandemie, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffing) behoudt Portiskills zich het recht voor deze uit te stellen, online te geven of te herplannen naar een latere datum en/of lesplaats, met behoud van de reeds gebeurde inschrijvingen, mits het aanbieden van een evenwaardig alternatief binnen een termijn van zes maanden.
 • Buiten gevallen van overmacht heeft Portiskills het recht om een geplande, nog niet gestarte cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum en/of lesplaats, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven binnen de 2 weken na kennisgeving en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld terugbetaald.
 • In het kader van de toenemende digitalisering en innovatie op gebied van blended learning, behoudt Portiskills zich het recht voor om tijdens een langlopende opleiding bepaalde klassikale sessies om te zetten in evenwaardige online sessies, met de nodige aandacht voor omkadering en begeleiding, zonder dat dit aanleiding kan geven tot recht op uitschrijven of schadevergoeding. 
 • De cursist geeft bij inschrijving toestemming dat klassikale sessies kunnen worden opgenomen, waarbij hij/zij mogelijks in beeld komt. Deze kunnen nadien gebruikt worden voor educatieve en marketing doeleinden.
 • Copyright: Alle cursusmateriaal - zowel de inhoud als het beeld/audiomateriaal, zowel in zijn geheel als in elk van de onderdelen, zowel bij klassikale als bij online opleidingen en webinars - is auteursrechtelijk beschermd en mag uitsluitend gebruikt worden door de cursist zelf, in het kader van de opleiding waarvoor hij/zij is ingeschreven. Niets ervan mag worden opgenomen (audio en/of visueel), doorgegeven, gedeeld, verspreid en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze ook, of in enig systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens worden opgeslagen en/of consulteerbaar gemaakt, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de docent/spreker en Portiskills. Dit geldt ook met het oog op de naleving van de privacy/GDPR wetgeving.
 • Aansprakelijkheid: Portiskills (met inbegrip van haar medewerkers en docenten/consultants) besteedt uiterste zorg aan de kwaliteit van de opleidingen, begeleiding, adviezen en informatie, die zij ter goeder trouw en met de nodige vakkennis verstrekt. Ze kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor winstderving, directe, indirecte, financiële of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met de toepassing, de interpretatie of het gebruik, op welke wijze dan ook, van de verleende opleiding, begeleiding, adviezen en/of informatie.
 • Portiskills is niet verantwoordelijk voor schade (zowel materiële als lichamelijke) ten gevolge van ongevallen voor, tijdens of na de lessen, tenzij in geval van burgerlijke aansprakelijkheid.
 • KMO-portefeuille kan worden aangewend onder de voorwaarden, vermeld op de website van het Vlaio. De BTW dient steeds rechtstreeks te worden betaald aan Portiskills. Indien de cursist zelf beslist om de opleiding niet te volgen en niet meer voldoet aan de annulatievoorwaarden, dient het bedrijf de factuur volledig te betalen. De factuur kan in dat geval niet betaald worden via de kmo-portefeuille.
 • De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van Portiskills, indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur.
 • Na inschrijving en voor aanvang van de opleiding wordt meegedeeld welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor die opleiding verplicht zijn. Deze dient men gedurende de volledige opleiding op de juiste wijze te gebruiken, op aanwijzen van de docent. Het niet naleven van deze afspraak kan aanleiding geven tot weigering deelname, zonder recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.
 • Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Brugge.
 • De prijzen vermeld op de website zijn indicatief en niet bindend. Portiskills behoudt zich steeds het recht voor de prijzen te wijzigen.

PortiSkills maakt gebruik van dezelfde lesplaatsen als Portilog:

 • Dagopleidingen gaan door bij Cepa, Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen
 • Avondopleidingen vinden plaats bij BluePoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

De online trainingen van PortiSkills gaan door in Zoom of MS-teams. 

Deelnemers aan een opleiding van PortiSkills ontvangen na afloop van de cursus en na het invullen van de evaluatie een digitaal deelnamebewijs. 

Bent u opleidingsverantwoordelijke van uw bedrijf, dan kunt u uw medewerkers inschrijven via de inschrijvingstool op deze website. Bent u klant van Portilog, dan geniet u een korting van 5% op de inschrijvingsprijs. Wilt u hiervan gebruik maken, geef dan de inschrijving van uw medewerker(s) het btw nummer van uw bedrijf in.

Ook medewerkers kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor opleidingen bij PortiSkills. Hierbij wordt steeds de optie geboden om zelf de opleiding te betalen ofwel om dit via de werkgever te laten verlopen.

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per e-mail of per fax t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) en is slechts kosteloos mogelijk tot één week vóór de aanvang van de cursus. Vanaf één week voor aanvang van de cursus is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd. U kan zich echter kosteloos laten vervangen, in dezelfde opleiding en vóór aanvang, door een andere deelnemer. 

Onmiddellijk na inschrijving ontvangt u automatisch een bevestiging per mail.

Voor uw praktische, administratieve en logistieke vragen kunt u terecht op het telefoonnummer 03 206 73 88 of via info@portiskills.be

Het lesmateriaal voor de open opleidingen ontvangt u of de deelnemer in digitale vorm per mail.